Nabór na wolne stanowisko starszego księgowego
w GZS w Kazimierzu Dolnym

Nabór na wolne stanowisko starszego księgowego (data ogłoszenia 02.10.2019r)
Na podstawie Art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21.11. 2008 r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. – w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) :

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym  ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy księgowy,

 1. Określenie stanowiska urzędniczego;
  • starszy księgowy
 2. Wymiar czasu pracy:
  • 1 etat
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  Starszym księgowym może zostać osoba, która:
  a) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
  b) wykształcenie minimum średnie,
  c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
  d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  f) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 2 letniej praktyki
  w księgowości,
  g) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 4 letniej praktyki w księgowości.
  h) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy podatkowej, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy itp.
  i) umiejętność obsługi komputera,
 4. Wymagania dodatkowe:
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku starszego księgowego,
  c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku księgowy,
  f) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
  g) nieposzlakowana opinia.
  h) umiejętność pracy w zespole
  Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
  a) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,
  b) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  c) biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program księgowość Vulcan,
  d) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek zgodnie z zobowiązującymi przepisami
  i zasadami,
  b) kontrola realizacji planu dochodów i wydatków,
  c) prowadzenia księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych,
  d) prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
  e) kontrola raportów żywnościowych pod względem rachunkowym oraz rozliczenie odpłatności za żywienie w szkole,
  g) uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
  h) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych
  i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych,
  i) stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,
  j) dekretowanie dokumentów księgowych i terminowe księgowanie,
  k) wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym,
  l) wystawianie faktur w zakresie sprzedaży oraz prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT i sporządzanie deklaracji VAT do 15 każdego miesiąca,
  ł) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,
  m) zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  n) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych;
  o) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  p) stosowanie przyjętych zasad rachunkowości
 6. Wymagane dokumenty:
  1) na dokumenty aplikacyjne składają się:
  – list motywacyjny,
  – curriculum vitae,
  – kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  – kwestionariusz osobowy,
  – kserokopie świadectw pracy,
  – kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
  – oświadczenie kandydata o niekaralności,
  – oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
  2) w razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp., a także referencje.
 1. Forma i termin składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w oryginale lub w formie kopii uwierzytelnionej przez kandydata (nie dotyczy kwestionariusza), w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół  w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszy księgowy”, w terminie do dnia 14 października 2019 r. do godz. 12.00.
 1. Zasady rekrutacji:
  • Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
  • Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym – Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie szkoły.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny. Dane zbierane są na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym artykułem 221 ustawy z dnia 26 czerwca 174 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Author