Regulamin zdalnego nauczania (lekcje on-line) obowiązujący
w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym w drugim okresie 2020/2021


I. Zasady ogólne
1. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach w formach zdalnych na platformie Microsoft Teams .
3. Nauczyciel w porozumieniu z uczniami może wykorzystywać inne bezpłatne aplikacje i platformy internetowe zawierające ćwiczenia interaktywne oraz służące do przeprowadzania testów.
4. Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć on-line albo indywidualnej pracy ucznia, na podstawie materiałów otrzymanych od nauczyciela.
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą rozwiązywane indywidualnie.
6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z nauką na odległość, wychowawca klasy ustala z rodzicami ucznia alternatywne sposoby nauki zdalnej w tym np. umożliwia uczniowi korzystanie z internetu na terenie szkoły.

II. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego
1. W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać:
a) komputer, tablet lub smartfon wraz z mikrofonem i kamerą – obowiązkowo włączoną podczas zajęć online, brak kamery jak również brak aktywności na lekcji może skutkować wpisaniem nieobecności.

W przypadku problemów technicznych z kamerą uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji – reaguje na polecenia nauczyciela.
b) aktywne konto MS TEAMS.

c) zasady kulturalnego zachowania się
2. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:
a) w dniach pracy szkoły systematycznie sprawdzać wiadomości oraz zadania na platformie TEAMS;
b) poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji
z powodów technicznych lub innych;
c) odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie sprawdziany, kartkówki, testy, wypracowania oraz prace domowe
d) przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela;
e) poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem wymaganej pracy pisemnej.
3. Nieodesłanie bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym czasie wymaganej pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki, testu, wypracowania, prezentacji, pracy domowej itp.) może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
4. Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć lub udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych, niedozwolone jest również robienie zrzutów ekranu min.z wizerunkiem innych uczniów lub nauczyciela

III. Sprawdzanie frekwencji uczniów
1. Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji on-line i odnotowuje ją
w dzienniku lekcyjnym.
2. W przypadku, gdy lekcja ma charakter pracy własnej, materiały są wysyłane przez nauczyciela na początku lekcji, a frekwencję nauczyciel odnotowuje wpisem ZN.
3. Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.
4. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów na zajęciach.