Nabór na wolne stanowisko starszego księgowego w GZS w Kazimierzu Dolnym

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko starszego księgowego
w GZS w Kazimierzu Dolnym

Nabór na wolne stanowisko starszego księgowego (data ogłoszenia 03.12.2019r)
Na podstawie Art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21.11. 2008 r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. – w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) :
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym  ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy księgowy,
1. Określenie stanowiska urzędniczego;
– starszy księgowy

 1. Wymiar czasu pracy :
  – 1 etat
 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  Starszym księgowym może zostać osoba, która :
  a) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
  b) wykształcenie minimum średnie,
  c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
  d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 3. f) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 2 letniej praktyki
  w księgowości,
 4. g) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 4 letniej praktyki w księgowości.
 5. h) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy podatkowej, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy itp.
  i) umiejętność obsługi komputera,
 6. Wymagania dodatkowe:
 7. a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 8. b) posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku starszego księgowego,
 9. c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku księgowy,
 11. f) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 12. g) nieposzlakowana opinia.
 13. h) umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 1. a) doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych,
 2. b) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, , Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 3. c) biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program księgowość Vulcan,
 4. d) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek zgodnie z zobowiązującymi przepisami
  i zasadami,
 2. b) kontrola realizacji planu dochodów i wydatków,
 3. c) prowadzenia księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych,
 4. d) prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 5. e) kontrola raportów żywnościowych pod względem rachunkowym oraz rozliczenie odpłatności za żywienie w szkole,
 6. g) uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 7. h) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych
  i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych,
 8. i) stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,
 9. j) dekretowanie dokumentów księgowych i terminowe księgowanie,
 10. k) wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym,
 11. l) wystawianie faktur w zakresie sprzedaży oraz prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT i sporządzanie deklaracji VAT do 15 każdego miesiąca,

ł) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,

 1. m) zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 2. n) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych;
 3. o) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 4. p) stosowanie przyjętych zasad rachunkowości

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) na dokumenty aplikacyjne składają się:

– list motywacyjny,

– curriculum vitae,

– kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopie świadectw pracy,

– kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

– oświadczenie kandydata o niekaralności,

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

2) w razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp., a także referencje.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w oryginale lub w formie kopii uwierzytelnionej przez kandydata (nie dotyczy kwestionariusza), w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół  w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszy księgowy ”, w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 12.00.

8.Zasady rekrutacji:
– Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
– Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym – Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie szkoły.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny. Dane zbierane są na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym artykułem 221 ustawy z dnia 26 czerwca 174r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE