Pod koniec XV w. lub na początku XVI w. rektor Fary ks. Jan Lubrański dał Kazimierzowi nauczyciela na utrzymanie dla którego wydzielił część dochodów ze wsi Zbędowice. Od XVI w. do XVIII w. istniała przy Farze Szkoła Parafialna. W 1790 r. powstała Szkoła Elementarna (w izbie wielkiej szpitaliku św. Anny). W XIX w. Szkoła była nadal w szpitaliku. Utrzymywało ją miasto. W 1919 r. Karol Siciński zaprojektował budynek szkoły. Następnie budował szkołę w 1929 r. i 1954 r. W 1927 r. powstaje spółka, która zmierza do utworzenia Średniej Szkoły Koedukacyjnej. W 1931 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Szkoły Powszechnej (były tu dwie szkoły). Uczyli się Polacy i Żydzi. Szkoła mieściła się w kamienicy pod Św. Krzysztofem, była finansowana przez magistrat Miejski i samych uczniów. Dyrektorem szkoły został Mieczysław Pyrkosz. Żywotność Liceum była bardzo krótka – zostało zlikwidowane w 1930 roku. W 1933 r. wmurowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

W 1939 r. Wermacht zajął budynek. Uczniowie przenieśli się do różnych budynków. Uczniom zabrano podręczniki, wprowadzono wiele zakazów. Dzieciom żydowskim zakazano uczyć się. Po odejściu wojska szkoła istniała nadal. Kazimierz nie posiadał szkoły stopnia licealnego aż do 1945 roku. W tym właśnie roku z inicjatywy księdza Józefa Jachuły powstaje Szkoła Podstawowa i Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. Ksiądz Jachuła pełnił funkcję dyrektora szkoły przez okres dwóch lat. Prowadzenie szkoły nastręczało wielu kłopotów głównie natury finansowej, mała liczba uczniów, minimalne dotacje władz oświatowych i miejskich, stwarzały za słabe podstawy do utrzymania szkoły.

W czerwcu 1947 roku szkoła została zamknięta. Tylko ogromny wysiłek i starania Ignacego Dzierżyńskiego (emerytowanego nauczyciela, naczelnika w Ministerstwie Oświaty, wizytatora mającego jeszcze we władzach oświatowych sporo przyjaciół) sprawiły, że od 1 września 1947 roku rozpoczęły się zajęcia w szkole. Upór i konsekwencja tego człowieka w walce o istnienie Gimnazjum zrobiły swoje. Funkcjonowanie szkoły średniej na terenie gminy Kazimierz datuje się od 1 września 1947 roku – jako prywatne, a od 1949 roku jako Publiczne Liceum Ogólnokształcące. W 1951 roku w maju odbyła się pierwsza matura w dziejach szkoły do której przystąpiło 26 osób. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie szkoły podstawowej i liceum w szkołę jedenastoletnią. Szkoła borykała się z ogromnymi kłopotami lokalowymi i finansowymi. Corocznie zwiększała się liczba młodzieży podejmującej naukę w szkole średniej. Stwierdzono konieczność budowy skrzydła dla liceum.

Energicznie przystąpiono do działania i już 13 czerwca 1953 roku położono kamień węgielny pod budowę budynku według projektu architekta Karola Sicińskiego. Budowa trwała cztery lata przy wielkiej ofiarności społeczeństwa miasta i okolic, Komitetu Rodzicielskiego, nauczycieli, młodzieży.
W listopadzie 1957 roku skrzydło liceum zostało oddane do użytku. Szkoła zyskała nowe pomieszczenia: salę gimnastyczną, aulę, gabinety przedmiotowe, internat, stołówkę oraz mieszkania dla nauczycieli.

W roku szkolnym 1966/67 nastąpił podział szkoły na szkołę podstawową i liceum. W systemie oświaty następują radykalne zmiany, w 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła Gminna. W 1975 r. ZSG otrzymała Sztandar i imię Kazimierza Wielkiego. W 1985 r. nastąpił podział szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Od 1 stycznia 1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się Rada Gminy Kazimierz Dolny. W 1999 r. reforma w szkole: powstaje 6-klasowa Szkoła Podstawowa i 3-letnie Gimnazjum. Reforma oświaty wprowadzona w 2002 roku utworzyła 3-letnie liceum ogólnokształcące.

Gminny Zespół Szkół powstał 1 września 2007 r. na skutek połączenia trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

31 maja 2011 roku w budynku Szkoły nastąpił wybuch gazu który spowodował katastrofę budowlaną, która wyłączyła budynek z użytkowania. W roku szkolnym 2011/2012 nauka prowadzona była w obiektach zastępczych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 korzystali z pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrówce, natomiast uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego uczyli się w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym. Zajęcia prowadzone były w systemie drugiej zmiany.

14 maja 2012 roku oddano do użytku modułową szkołę tymczasową, w której przez sześć lat odbywały się zajęcia. W międzyczasie trwała budowa nowego budynku szkoły.

3 września 2018 roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 organizowana w naszej szkole przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Uroczystym przecięciem wstęgi symbolicznie otwarto nowy gmach Gminnego Zespołu Szkół.