Agnieszka Kukier – pedagog
Anna Stefanek – psycholog

Pedagog szkolny

Praca pedagoga szkolnego przebiega wielopłaszczyznowo i dotyczy ona: pracy z uczniami, współpracy z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły, współpracy z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Pedagog szkolny i jego rola w szkole

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej:

  • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
  • pomaga w rozwiązaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
  • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
  • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
  • udziela porad rodzicom,

W ramach pomocy socjalnej:

  • dba o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,
  • organizuje pomoc materialną.

Ponadto:

  • prowadzi profilaktykę uzależnień,
  • współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • dokonuje oceny wychowawczej w szkole.

Dla rodzica

Dla nauczyciela