Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 

Zarząd przedstawicieli samorządu uczniowskiego:

 • Weronika Kazmiruk kl. VII b – przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • Dominik Krawiec kl. VII a – zastępca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • Aniela Rak kl. VIII – sekretarz
 • Jan Małecki kl. VII a – skarbnik
 • Wiktoria Adamczyk kl. V – wolontariat

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • P. Anita Figura

Przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz naszej placówki.

Dyrekcja i opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego


Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski […]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym działa Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU; organizacja wyborów przedstawicieli organu.
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów oraz mieszkańców gminy, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi; realizację charytatywnego projektu pn. „Ile waży św. Mikołaj”, w ramach którego zbieramy pieniążki na rzecz Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, stałą współpracę z puławskim schroniskiem dla zwierząt, w ramach której przeprowadzamy zbiórkę karmy i koców dla podopiecznych schroniska oraz wyprowadzamy psiaki na spacery;  udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz działalność poszerzającą wiedzę uczniów w zakresie praw dziecka w ramach „Klubu Szkół UNICEF”, do którego nasza szkoła należy już od kilku lat .
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dnia Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, Dnia św. Patryka, Halloween; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; pomoc w organizacji apeli patriotycznych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego; organizowanie konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz okolicznościowych imprez i akcji, np.: „Mikołajki”, Walentynki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet.

Zadaniem opiekuna samorządu uczniowskiego jest:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efektem działań przedstawicieli samorządu uczniowskiego naszej szkoły jest:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.