Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia

Procedura podwyższania oceny przewidywanej

Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną

Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia ucznia

Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie

Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego

Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej wobec innego ucznia

Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego (przemocy, bójki)

Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego/kradzieży

Procedura postępowania w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o cyberprzemoc na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów lub używania e-papierosa przez ucznia w szkole i jej bezpośrednim sąsiedztwie

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków