GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

   poniedziałek  wtorek środa  czwartek  piątek 
Anna Stefanek
8:00-13:00

Bochotnica

8:00-12:00

Dąbrówka

12:30-14:30

Kazimierz

11:00-15:00 8:30-12:30

Bochotnica

8:00-13:00
Agnieszka Kukier 9:00-13:00 9:15-13:15

Przedszkole

8:00-11:30

12:30- 14:30

Przedszkole

8:00-12:30

12:30-14:30

Przedszkole

8:00 – 13:00

Rzeczyca

Praca pedagoga szkolnego przebiega wielopłaszczyznowo i dotyczy ona: pracy z uczniami, współpracy z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły, współpracy z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Pedagog szkolny i jego rola w szkole:

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej:

  • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
  • pomaga w rozwiązaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
  • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
  • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
  • udziela porad rodzicom,

W ramach pomocy socjalnej:

  • dba o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,
  • organizuje pomoc materialną.

Ponadto:

  • prowadzi profilaktykę uzależnień,
  • współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • dokonuje oceny wychowawczej w szkole.

 

Dla rodzica:

Dla nauczyciela