Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i narzucają schemat dokumentów, pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu;
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Odnośniki otwierają się w nowych oknach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Raczkiewicz, [email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606672793. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna – Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym – 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1

 1. Adres: Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 1, 24- 120 Kazimierz Dolny
 2. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody. Można skorzystać z bocznych wejść nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 3. Do budynku prowadzi 7 wejść – 1 wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazdy dla wózków na których poruszają się osoby niepełnosprawne, 4 wejścia boczne oraz 2 wejścia służbowe do kuchni.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą samodzielne dostać się do szkoły.
 6. Budynek w pełni dostosowany jest dla ruchu osób niepełnosprawnych. Poszczególne kondygnacje budynku łączy dźwig osobowy (bezreduktorowy) KONE; dźwig bez maszynowni. W budynku jest dostępna winda umożliwiająca przejście między piętrami szkoły.
 7. Szerokość korytarzy szkolnych jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich.
 8. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych.
 9. Sekretariat znajduje się 2 piętrze.
 10. W szkole nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 14. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.