Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego w GZS w Kazimierzu Dolnym.

[GZS.1110/01/JW2023]

Nabór na wolne stanowisko księgowego

Na podstawie Art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. – o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398):
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól w Kazimierzu Dolnym ogłasza nabór na stanowisko: księgowy.

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

– księgowy

2. Wymiar czasu pracy:

– 1 etat

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Księgowym może zostać osoba, która:

a) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
b) wykształcenie minimum średnie,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
d) nic była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 2 letniej praktyki w księgowości,
g) ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 4 letniej praktyki w księgowości,
h) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy podatkowej, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy itp.
i) umiejętność obsługi komputera.

4. Wymagania dodatkowe:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku księgowego,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku księgowy,
e) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia,
g) umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (preferowane podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

a) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,
b) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
c) biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program księgowość Vulcan, Finanse
d) samodzielność. kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek zgodnie z zobowiązującymi przepisami i zasadami,
2) kontrola realizacji planu dochodów i wydatków,
3) prowadzenia księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych,
4) prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
5) uzgadnianie księgowości analitycznej syntetyczną w terminach i na zasadach określonych
w przepisach,
6) sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej,
7) prowadzenie rejestru dochodów budżetowych i do 07 następnego miesiąca przelew do Urzędu Gminy,
8) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych,
9) stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania
należności i zobowiązań,
10) dekretowanie dokumentów księgowych i terminowe księgowanie,
11) wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym,
13) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,
14) zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty
15) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych;
16) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
17) stosowanie przyjętych zasad rachunkowości,
18) prowadzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób sporządzanie sprawozdania do dnia 20-stcgo każdego miesiąca,
19) sporządzanie dokumentów do ZUS RP-7 pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
20) wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym,
21) wykonywanie innych zadań zleconych przez głównego księgowego lub dyrektora,
22) zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych,
23) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
24) kontrolowanie działalności w zakresie: zabezpieczenia i przechowywania dokumentów i środków finansowych. gospodarki materiałowej i wyposażenia, realizacji środków budżetowych i pozabudżetowych, realizacji dochodów budżetowych i pozabudżetowych.
25) informowanie przełożonego o stanie załatwianych spraw i napotykanych trudnościach,
26) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
27) ścisłe przestrzeganie tajemnicy służbowej,
28) doskonalenie zawodowe poprzez udział w szkoleniach,
29) archiwizacja danych komputerowych.

6. Wymagane dokumenty:

1) na dokumenty aplikacyjne składają się:
– list motywacyjny,
– curriculum vitae,
– kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopie świadectw pracy,
– kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
– oświadczenie kandydata o niekaralności,
– oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
2) w razie posiadania dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp., a także referencje.

7. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w oryginałach lub w formie kopii uwierzytelnionej przez kandydata (nie dotyczy kwestionariusza), w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy”, w terminie do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 10.00.

8. Zasady rekrutacji:

– Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
– Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
– Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie szkoły.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny. Dane zbierane są na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym artykułem 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne przeprowadzenia do rekrutacji.


Załączniki

Treść ogłoszenia – skan – PDF (1,3 MB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – DOC (28,5 kB)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – DOC (34,5 kB)