Program profilaktyki nadwagi i otyłości

W tym roku  nasza szkoła przystępuje do udziału w projekcie „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” realizowanym przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z regulaminem projektu.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych z terenu
Województwa Lubelskiego
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 29.02.2020 r.
3. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 3000 uczniów, w tym 1350 kobiet, z klas
IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.
4. Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze
sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom
wśród 3 000 uczniów (1350K, 1650M) klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
województwa lubelskiego, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej, w
okresie do 29.02.2020 roku.
5. Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego.
§ 2
Słownik pojęć
1. Beneficjent – Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w
Opolu Lubelskim.
2. Projekt – „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego”, realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11
Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Uczestnik projektu (UP) – osoba spełniająca wszystkie kryteria udziału w projekcie,
zakwalifikowana do udziału w projekcie.
4. Biuro projektu – ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie.
5. Kandydat – Uczeń/Uczennica klas IV-VI szkoły z terenu województwa lubelskiego,
zainteresowany/a udziałem we wsparciu w ramach projektu.
6. Regulamin – REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Program
profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
województwa lubelskiego”.
7. Koordynator projektu – osoba zarządzająca projektem.
8. Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubelskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, IZ RPLU.
§ 3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Kandydat deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie wypełniając i podpisując formularz
rekrutacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami. Wzory wyżej wymienionych dokumentów
dostępne są w biurze projektu ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie oraz na stronie
internetowej projektu.
Strona 2 z 5
2. Kandydat na Uczestnika projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym
odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego Dz. U. z 2018 r. poz.
1600 z późn.zm., za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie, których został
zakwalifikowany do udziału w projekcie.
§ 4
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od września 2018 roku wśród Kandydatów, w
sposób ciągły i otwarty.
2. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 3000 Uczestników projektu.
3. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn.
4. Beneficjent zapewni możliwość udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami. W
zależności od rodzaju niepełnosprawności zostanie wprowadzony mechanizm racjonalnych
usprawnień, który zapewni możliwość uczestnictwa w Projekcie osobom z
niepełnosprawnościami (np. asystent osoby niepełnosprawnej) i/lub zostaną
zagwarantowane niedyskryminacyjne warunki uczestnictwa poprzez miejsca realizacji
zajęć w lokalach umożliwiających swobodne korzystanie przez osoby niepełnosprawnością
ruchową (tzn. zlokalizowane na parterze lub z podjazdem).
5. Informacje o możliwości udziału w projekcie zostaną przekazane do Szkół na terenie
województwa lubelskiego oraz zamieszczone na stronie internetowej projektu.
6. Rekrutacja będzie odbywała się za pośrednictwem Szkół, które wyrażą chęć udziału w
projekcie i podpiszą list intencyjny oraz umowę wewnątrzprojektową. Zgłoszenia
Kandydatów do udziału w projekcie będą dokonywały Szkoły. Uczestnikami projektu mogą
być uczniowie szkół, które wyraziły chęć udziału w projekcie podpisując list intencyjny i
umowę wewnątrzprojektową.
7. Kandydat do udziału w projekcie wypełni i złoży w miejscu oraz terminie wskazanym przez
szkołę kompletny formularz rekrutacyjny.
8. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
1) wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze projektu oraz na
stronie internetowej projektu;
2) dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać i dostarczyć do miejsca
wskazanego w szkole.
9. Szkoły, w terminie określonym w umowie wewnątrzprojektowej, składają formularze
rekrutacyjne przekazane przez Kandydatów w Biurze projektu. Szkoła może zgłosić
wyłącznie pełne grupy. 1 grupa to minimum 25 osób.
10. Szkoły przekazują formularze rekrutacyjne do biura projektu za pośrednictwem poczty
tradycyjnej/kurierskiej lub osobiście. Niedopuszczalne jest złożenie formularzy
rekrutacyjnych w formie elektronicznej.
11. Kwalifikacji Uczestników projektu dokona dwuosobowa Komisja Rekrutacyjna w skład której
wejdą: Koordynator projektu i Asystent Koordynatora projektu.
12. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) analizę złożonych formularzy rekrutacyjnych oraz weryfikację kryteriów formalnych:
a) posiadanie statusu ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej z terenu województwa
lubelskiego;
b) zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie.
2) przyznanie punktów za spełnienie następujących kryteriów:
a) uczęszczanie do szkoły lub zamieszkiwanie na terenie wiejskim1 (oświadczenie)
– 5 pkt.
b) posiadanie niepełnosprawności (na podstawie kopii orzeczenia) – 10 pkt.
c) zamieszkiwanie na terenie powiatów krasnostawskiego, chełmskiego,
hrubieszowskiego, puławskiego, lubelskiego (oświadczenie) – 5 pkt.
1 Obszary wiejskie – 300 osób/km2 na obszarze, na którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.
Strona 3 z 5
d) kryterium dodatkowe w przypadku większej liczby chętnych to kolejność
zgłoszeń.
3) przygotowanie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej.
13. Za przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada Koordynator projektu
14. Rezygnację z udziału w procesie rekrutacji należy przesłać e-mailem na adres
[email protected] lub złożyć osobiście w Biurze projektu.
15. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Beneficjent poinformuje UP drogą mailową lub
telefonicznie.
16. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie wypełni i złoży w Szkole, w terminie
podanym na stronie internetowej projektu następujące dokumenty:
1) deklarację uczestnictwa;
2) formularz danych do SL2014;
3) oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
4) oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
17. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane są w Biurze projektu.
§ 5
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu
1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione następujące formy wsparcia:
1) indywidualne badania diagnostyczne – pomiar wzrostu, masy ciała, ciśnienia
tętniczego krwi,
2) zajęcia z edukacji zdrowotnej w grupach średnio 25 osobowych – 2 spotkania po 45
minut,
3) zajęcia z dietetyki w grupach średnio 25 osobowych – 2 spotkania po 45 minut,
4) UP u których zostanie wykryta nadwaga/otyłość wraz z opiekunem otrzymają
indywidualną konsultację z dietetykiem – 1 spotkanie 45 minut,
5) zajęcia z psychologiem w formie zajęć edukacyjno-warsztatowych w grupach średnio
25 osobowych – 1 spotkanie 45minut,
6) zajęcia praktyczne niezbędne dla podniesienia wiedzy UP z zakresu ćwiczeń
fizycznych zajęcia w grupach maksymalnie 20 osobowych – 2 spotkania po 45 min.
Zajęcia praktyczne odbędą się na sali gimnastycznej i/lub boisku szkolnym,
7) każdy z UP otrzyma zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń (matę do
ćwiczeń, skakankę, piłkę gimnastyczną) oraz skrypt z realizacji poszczególnych
etapów wsparcia.
3. Zajęcia będą się odbywały się na terenie szkół w różnych miejscowościach na terenie
województwa lubelskiego, jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników projektu.
§ 6
Zasady monitoringu uczestników
1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych
w harmonogramie projektu. UP jest zobowiązany do współdziałania z Biurem projektu w
zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania realizacji projektu.
2. Uczestnicy projektu i ich opiekunowie prawni zobowiązani są do każdorazowego
potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez
złożenie podpisu na liście obecności.
3. Uczestnicy projektu i ich opiekunowie prawni są zobowiązani do wypełniania ankiet
monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
4. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania Beneficjenta o
ewentualnych zmianach swoich danych osobowych (np. zmiana adresu zamieszkania,
zmiana numeru telefonu, zmiana nazwiska, inne istotne dla realizacji projektu).
5. Informacje, o których mowa w ust. 2-4 będą wykorzystywane do wywiązania się
Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji
Zarządzającej.
Strona 4 z 5
§ 7
Obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych,
3) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 6,
4) zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi
normami moralnymi i etycznymi wobec trenerów, szkoleniowców, psychologów,
wykładowców, pielęgniarek i innych osób realizujących projekt a także innych
uczestników projektu,
5) uczestnictwa w całym cyklu realizacji projektu,
6) punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych
w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% wymiaru zajęć,
7) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy jego udział w projekcie,
8) Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności UP w zajęciach w ramach
poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. UP zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie
Beneficjentowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. Usprawiedliwione
nieobecności są wliczane do dozwolonego limitu 20% nieobecności.
§ 8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. UP może zrezygnować z udziału w projekcie tylko w uzasadnionych przypadkach
uniemożliwiających uczestnictwo. Rezygnację należy wysłać e-mailem na adres
[email protected] lub złożyć osobiście w biurze projektu.
2. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły
wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w
projekcie.
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany
zwrócić otrzymane materiały – narzędzia do wykonywania ćwiczeń.
4. Beneficjent może wykluczyć UP z udziału w projekcie w przypadkach:
1) naruszenia przez UP postanowień Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
2) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć,
3) opuszczenia przez UP ponad 20% wymiaru zajęć (łącznie usprawiedliwionych, jak i
nieusprawiedliwionych),
4) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych
§ 9
Ochrona danych osobowych
1. Poprzez zgłoszenie udziału w projekcie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zawartych w formularzu rekrutacyjnym przez Beneficjenta, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679.
2. Administratorem danych osobowych w ramach zbioru danych „Uczestnicy projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020” jest Województwo
Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, dla zbioru pn. „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5. oraz że
przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie.
Strona 5 z 5
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez
Beneficjenta i rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu.
5. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. i obowiązuje do końca realizacji
projektu.